Obowiązek stosowania księgowości

Każdy prowadzący przedsiębiorstwo ma pewne powinności pochodzące z przepisów prawnych. Pierwszorzędnym i podstawowym jest ewidencja działalności, odpowiednio w rejestrze CEIDG lub KRS, pozyskanie numerów NIP i REGON, zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lecz na tym wymogi formalne się nie kończą. Już od samego początku, przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić rachunkowość, w stosownej jego sytuacji formie. Ponadto musi pamiętać o wymogu posługiwania się numerem NIP, przestrzeganiu wymagań uczciwej konkurencji, realizowaniu obowiązków wypływających z prawa pracy. Przedstawimy teraz obowiązek, jakim jest rachunkowość. Jest to metoda ukazywania działalności gospodarczej, prezentowania stanu konkretnego podmiotu gospodarczego, jego majątku, operacji jakie robi, zachodzących w nim toków dystrybucji, produkcji, akumulacji i pożytkowania. Zawiera trzy zasadnicze działy: księgowość, kalkulację i sprawozdawczość. Stanowi system ewidencji gospodarczej, oparty na dokumentach. Jego zasadniczymi atrybutami są: sformalizowanie, ciągłość i samobilansowanie się, czyli staranie do zrównoważenia wartości. Pełni rolę informacyjną- poprzez serwowanie przedsiębiorcy informacji o stanie przedsiębiorstwa. Również uprzystępnia podmiotom zewnętrznym kontrolę podmiotu i jest fundamentem do analizy ekonomicznej.Księgowość jest zasadniczym elementem składowym rachunkowości- zazwyczaj tych terminów używa się popularnie zamiennie. Obejmuje ona część sprawozdawczą rachunkowości. Wymagania prawne w obszarze księgowości są inne dla różnych przedsiębiorstw.Pełną księgowość mają obowiązek prowadzić spółki kapitałowe, komandytowe, komandytowo- akcyjne, a także spółki cywilne i jawne osób prawnych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne i jawne osób fizycznych i spółki partnerskie stykają się z tym wymogiem tylko w przypadku uzyskiwania przychodów w wysokości określonej prawem. Dodatkowo w grupie zobowiązanych do stosowania ksiąg, można wyszczególnić również banki, czy fundusze inwestycyjne. Zaś podmiotom takim jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółkom cywilnym i jawnym osób fizycznych, czy spółkom partnerskim- poza sytuacjami opisanymi wyżej, wystarczy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Jest to rachunkowość w jej prostszej odmianie.